REKLAMA

Wszyscy rozprawiają o wodorze, a władze gminy Sanok chcą konkretów

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Władze gminy Sanok zwróciły się do Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie informacji dotyczących koncepcji i projektów związanych z produkcją wodoru w okolicach Sanoka.

Dorota Mękarska

W dniu 26 sierpnia 2021 r. gmina otrzymała pismo z MSWiA informujące o podjętych z urzędu działaniach dotyczących wypracowania w 2021 r. rozwiązań zmiany granic miasta Sanoka. Rada Gminy Sanok została poproszona o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Tak, ale po przeprowadzeniu konsultacji

W odpowiedzi prezydium rady poinformowało, że gmina podejmie niezbędne działania w celu przedstawienia swojej opinii, ale po przeprowadzeniu wynikających z przepisów prawa konsultacji społecznych.

Równocześnie władze gminy zaznaczyły, że kontynuacja prac przez MSWiA dotycząca poszerzenia granic Sanoka wzbudziła duże zaniepokojenie mieszkańców, którzy sprzeciwiają się tym działaniom. Odzwierciedliło się to w wyniku poprzednich konsultacji społecznych.

Gdzie wodór będzie produkowany?

To jednak nie wszystko. Jak zauważono zaniepokojenie wzbudziło też uzasadnienie podjęcia działań mających na celu zmianę granic Sanoka, związane z rozwojem koncepcji produkcji wodoru.

Dotychczas, w przestrzeni publicznej brak było jakichkolwiek informacji, tak o lokalizacji inwestycji związanych z produkcją wodoru w okolicach miasta lub gminy Sanok, jak również o zakresie przedmiotowym tych inwestycji. Należy podkreślić, że władze gminy Sanok także nie były informowane o wspomnianych planach inwestycyjnych, a brak tych danych znacznie utrudnia przeprowadzenie konsultacji społecznych, budząc w mieszkańcach wątpliwość, czy wyrażając swoją opinię w tej sprawie będą mieli dostateczną możliwość zidentyfikowania skutków podejmowanych przez siebie decyzji – napisano w piśmie.

Gmina wiejska chce być podmiotem

Autorzy listu podkreślając, że mieszkańcy, nie odrzucając a priori przeprowadzenia inwestycji związanych z pozyskiwaniem wodoru, nie mają wiedzy, czy mogłyby one zostać przeprowadzone w ramach obecnego podziału administracyjnego, gdyż dostrzegają w nich także potencjalne możliwości rozwoju gminy Sanok.

Dlatego też władze gminy zwróciły się do MSWiA z prośbą o udzielenie informacji o koncepcjach i planowanych inwestycjach w tym zakresie, z uwzględnieniem stanu zaawansowania prac zmierzających do ich realizacji, gdyż takie właśnie uzasadnienie stoi za procedurą zmiany granic. Równocześnie zwróciły się o przekazanie informacji w terminie umożliwiającym zapoznanie z nimi mieszkańców i przeprowadzenie konsultacji.

Ufamy, że w toku prowadzonej obecnie procedury, zarówno za pośrednictwem przeprowadzanych konsultacji społecznych, opinii Rady Gminy Sanok, jak również w ramach innych form współdziałania z władzami gminy, jako społeczeństwo będziemy mogli przedstawić nasze stanowisko związane z rozważaną zmianą granic administracyjnych gminy Sanok – podkreślają członkowie prezydium rady, zgłaszając gotowość do wzięcia udziału w tych pracach. – Wierzymy, iż sam fakt reprezentowania gminy o charakterze wiejskim nie przekreśli możliwości gminy Sanok bycia realnym beneficjentem zachodzących zmian, także w sektorze energetycznym, tym bardziej gdyby in fine miały dotyczyć wprost naszego obszaru.

grafika poglądowa

PEŁNA TREŚĆ PISMA

pismo: Rada Gminy Sanok

13-09-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)