REKLAMA

SANOK. Sesje miejskie wracają do Sali Herbowej. Porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 29 lipca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Sanoka. Po kilkunastu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, obrady wrócą do Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Co w programie sesji? Zobaczcie.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka dnia 29 lipca 2021 r. godz. 09:00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem sesji.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonych w Sanoku oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 1539/14 o pow. 0,0178 ha i działka nr 1540/4 o pow. 0,0073 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 774/10, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 696 o pow. 0,0351 ha na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/5, 152/6, 152/10 i nr 152/12 o łącznej pow. 0,0045 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 153, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2401/14 o pow. 0,2736 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1200/32 o pow. 0,0018 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 764/76 o pow. 0,0006 ha stanowiąca własność osób fizycznych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Miasta Sanoka porozumienia dot. zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka w roku szkolnym 2021/2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka dot. zmiany uchwały w sprawie nadania statutów żłobkom samorządowym Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania A.Sz. ze składu Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjeciem uchwały w tej sprawie

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania W.S. ze składu Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjeciem uchwały w tej sprawie

25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania K.M. na członka Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania Ł. Ł. na członka Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe oddział „Ziemia Sanocka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka” za rok 2020.

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

30. Sprawozdanie z działalności Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu za poprzedni rok obrachunkowy.

31. Wolne wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Miasta Sanoka

Andrzej Romaniak

 


zdjęcie poglądowe / archiwum Esanok.pl – sesja w Sali Herbowej z 2019 roku

źródło: Red., BIP UM Sanok

28-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)