REKLAMA

SANOK. Jest wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. RIO potwierdza

SANOK / PODKARPACIE. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sanoka negatywnie oceniła wykonanie budżetu w 2023 roku przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Regionalna Izba Rachunkowa opiniowała uchwałę komisji i potwierdziła, że została ona sporządzona prawidłowo pod kątem formalno-prawnym.

Tomasz Matuszewski. Foto: UM Sanok

Komisja Rewizyjna analizująca wykonanie budżetu miasta Sanoka w 2023 roku przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego dopatrzyła się błędów i sporządziła wniosek o nieudzielenie absolutorium.

Dokument w formie uchwały został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. Dzisiaj do Rady Miasta Sanoka trafiło pismo z odpowiedzią. Na piątkowym zebraniu RIO, podjęta została decyzja o pozytywnym zaopiniowaniu uchwały komisji rewizyjnej, czyli de facto o potwierdzeniu prawidłowego pod kątem formalno-prawnym sporządzeniu oceny wykonania budżetu za 2023 rok przez komisję rewizyjną.

Nasze ustalenia potwierdził zarówno przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz, jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sanoka Robert Płaziak.

Sławomir Miklicz. Foto: archiwum prywatne

Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy dzisiaj opinię. RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w 2023 roku – mówi Sławomir Miklicz.

Jestem samorządowcem od 22 lat. Nigdy nie byłem świadkiem takiej sytuacji – dodaje.

Opinii podlega sam wniosek przedstawiony przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Sanoka – mówi nam Piotr Świątek, przewodniczący składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. – Zarówno skład orzekający, jak i kolegium RIO badając uchwałę w sprawie absolutorium, w żaden sposób nie opiniuje wykonania budżetu. My ten wniosek oceniamy wyłącznie pod kątem formalno-prawnym: czy wniosek pochodzi od komisji, czy komisja zajęła się tym, czym powinna, wreszcie czy wypracowany przez komisję wniosek jest związany wyłącznie z wykonaniem budżetu, a nie z innymi przesłankami. W tym przypadku uznaliśmy, że jak najbardziej, wszelkie warunki formalno-prawne są spełnione. W związku z tym, skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek komisji rewizyjnej, co nie przesądza, że konsekwencją tego będzie nieudzielenie absolutorium, bo to jest wyłączna kompetencja organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego – dodał.

Robert Płaziak. Foto: archiwum eSanok.pl

Nie dało się inaczej ocenić wykonania budżetu. Negatywna opinia oparta jest na faktach – przekonuje Robert Płaziak.

W głosowaniu nad uchwałą komisji rewizyjnej, 3 radnych było za negatywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu, 1 opowiedział się za pozytywną oceną – słyszymy.

Komisja rewizyjna stwierdziła między innymi:

– Dochody na plan w kwocie 228 447 516,92 zł wykonano w kwocie 212 796 163,64 zł, co stanowi 93,14% planu.

– Dochody bieżące na plan w kwocie 197 593 406,92 zł wykonano w kwocie 190 911 239,80 zł, co stanowi 96,62% planu.

– Wydatki na plan wynoszący 265 829 488,32 zł wykonano w kwocie 240 834 013,07 zł, stanowiącą 90,59% planu.

– Planowane wydatki majątkowe w kwocie 55 181 527,10 zł wykonano w kwocie 35 930 538,98 zł, co stanowi 14,92% ogółu wydatków oraz 65,11% planu wydatków majątkowych.

– Wydatki bieżące na plan w kwocie 210 647 961,22 zł wykonano w kwocie 204 903 474,09 zł, co stanowi 97,27% planu.

– Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych wynosi 128 604 183,52 zł, co stanowi 60,44% wykonany dochodów.

Oceniając wykonanie budżetu komisja nie mogła w pełnym zakresie stwierdzić, że przychody i ponoszone koszty są realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem, w sposób racjonalny, oszczędny, celowy i nie budzący zastrzeżeń. Końcowo komisja zaopiniowała wykonanie budżetu negatywnie w zakresie gospodarności, rzetelności, a z zastrzeżeniami w zakresie celowości – czytamy w uchwale.

OPINIA RIO DO UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ O NIEUDZIELENIU ABSOLUTORIUM – KLIKNIJ UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ O NIEUDZIELENIU ABSOLUTORIUM – KLIKNIJ

Sesję absolutoryjną zaplanowano na najbliższy czwartek. Początek obrad o godzinie 14:00. Przebieg sesji będziemy transmitować na żywo.

Do tematu wrócimy.


grafika poglądowa

Porządek obrad sesji absolutoryjnej w mieście:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz 609 z późn. zm.) zwołuję VI absolutoryjną sesję Rady Miasta Sanoka IX kadencji. Sesja odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 ( po zakończonej V sesji Rady Miasta) w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Powołanie sekretarza sesji. 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad. 4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka. 4.1. Debata nad raportem. 4.2.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania. 5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe 2023 rok. 6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2023 rok. 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2023 rok. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2023. 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta. 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2023 rok. 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SANOK. Radni nie zmienili zdania. Miasto nie weźmie kolejnego kredytu!


grafika poglądowa, foto: UM Sanok

24-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)