REKLAMA

Radni miejscy zadecydują. Czy nieformalna koalicja weźmie pod uwagę wyniki konsultacji w sołectwach?

SANOK / PODKARPACIE. Na 25 marca planowano obrady XLI Sesji Rady Miasta Sanoka, podczas której radni zadecydują co stanie się z pomysłem poszerzenia granic administracyjnych Sanoka. Zakończyły się bowiem konsultacje społeczne. Zarówno w mieście, jak i w 10 sołectwach, których włączenia chciał burmistrz Tomasz Matuszewski. Ewentualny dalszy ciąg całego procesu zależy od radnych. Jak zagłosują? Czy nieformalna koalicja radnych PiS i Łączy nas Sanok weźmie pod uwagę jasno wyrażone stanowisko mieszkańców wsi, którzy w 98% przy 72% frekwencji opowiedzieli się za pozostaniem w strukturze gminy wiejskiej? Czy może ważniejszy będzie sygnał od mieszkańców miasta wyrażony w liczbach: 3,77% frekwencja i 61% za poszerzeniem?  Przekonamy się w najbliższy czwartek.

O wynikach konsultacji w mieście oraz w sołectwach gminy Sanok i gminy Zagórz pisaliśmy w osobnych artykułach:

Zahutyń znokautował miasto. Konsultacje w gminie Zagórz zakończone

Konsultacje ws. poszerzenia miasta: Frekwencja w Sanoku 3,77%

Pomysł poszerzenia Sanoka zmiażdżony przez mieszkańców wsi! 98% nie chce do miasta

Przypomnijmy, że najpierw konsultacje zakończono w gminie Zagórz, w sołectwie Zahutyń. W konsultacjach wzięło udział 658 osób na 1267 mieszkańców. Frekwencja wyniosła ponad 50 procent. Przeciwko przyłączeniu Zahutynia do Miasta Sanoka opowiedziało się 98% mieszkańców.

Następnie poznaliśmy wyniki badania w mieście. Frekwencja wyniosła 3,77%. Za poszerzeniem Sanoka opowiedziało się 61 % respondentów.

Niedługo później rezultaty konsultacji przekazała gmina Sanok. Frekwencję wyliczono na 72%, a za pozostaniem w strukturach wsi zagłosowało 98% mieszkańców.

Odpowiedzią na konsultacje społeczne będzie decyzja radnych miejskich, którzy w najbliższy czwartek pochylą się nad projektem uchwały, zakładającym wystąpienie z wnioskiem do organów centralnych o zmianę granic administracyjnych Sanoka. W międzyczasie burmistrz Tomasz Matuszewski poinformował w mediach społecznościowych (Fb), że w projekcie uchwały znajdzie się nie 10, a 3 miejscowości – wszystkie z gminy Sanok. Ostatecznie, ma chodzić bowiem o Trepczę, Bykowce i Zabłotce.

Jaką decyzję podejmie każdy z radnych? Przede wszystkim co zrobi nieformalna koalicja klubu radnych PiS i Łączy nas Sanok? Przekonamy się niebawem.

Warto też dodać, że pod koniec ubiegłego tygodnia, do radnych miejskich zaapelowali koledzy z rady powiatu, uchwalając stanowisko w sprawie poszerzenia miasta. Pisaliśmy o tym tutaj:

Radni powiatowi apelują do sumień rajców miejskich. „Uszanujcie wolę mieszkańców” „Nie można skłócać mieszkańców miasta i wsi”. WYWIADY po sesji (VIDEO, ZDJĘCIA)


grafika poglądowa


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak zwołuje XLI Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 25.03.2021 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Sanockiego związanego z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sanoku bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1007/2 o pow. 0,0786 ha , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyła nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położnych w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonych jako działki nr 1342 i 2612, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 871/9 o pow. 0,0186 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 868 oraz nr 871/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 541/8 o pow. 0,0017 ha oraz nr 541/9 o pow. 0,0166 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 541/7 o pow. 0,0144 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 534/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy placu „Plac Harcerski” zlokalizowanego w Sanoku w dzielnicy Śródmieście na działce oznaczonej jako działka nr 26/8 stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na „Plac Harcerski im. ks. Zdzisława Peszkowskiego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców wsi Międzybrodzie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta. .
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Informacja Burmistrza Miasta dot. konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Sanoka, przeprowadzonych w Gminie Miasta Sanoka i sąsiednich sołectwach.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Informacja Burmistrza Miasta na temat realizacji projektu „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla Regionów”.
27. Informacja Burmistrza Miasta na temat transparentności wydatków budżetowych w roku 2021.
28. Wolne wnioski i zapytania.
29. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Red., BIP UM Sanok

22-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)