REKLAMA

Konkurs dla uczniów podstawówek na posadzkę z wielokątów foremnych

NOWOTANIEC / PODKARPACIE. Zespół Szkół w Nowotańcu zaprasza uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych powiatu sanockiego do udziału w ciekawym konkursie na posadzkę z wielokątów foremnych.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „POSADZKI Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH”

I. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Nowotańcu, Nowotaniec 77 38-505 Bukowsko. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki Katarzyna Dworzańska-Bobko, e-mail: kasiabobko609@gmail.com.

II. Cele Konkursu Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką, a w szczególności geometrią. Zadaniem uczestników jest zaplanowanie oraz wykonanie posadzki z wielokątów foremnych, ma to być wyklejanka w formacie min. A4. Pracę można wykonać samodzielnie lub w parach. Ponadto realizowane są następujące cele: – Rozwijanie zainteresowań matematycznych. – Pogłębianie wiedzy i umiejętności z geometrii. – Kształcenie wyobraźni przestrzennej. – Wdrażanie do rzetelnej i dokładnej pracy. – Łączenie zainteresowań plastycznych z matematyką. – Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, wyzwań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji. – Analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów. – Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.

III. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej, w szczególności: • Wielokąty foremne; • Miary kątów w wielokątach foremnych; • Własności figur płaskich; • Cechy figur przystających; • Łączenie wielokątów foremnych w mozaikę.

IV. Uczestnicy Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół z powiatu sanockiego.

V. Przebieg Konkursu Po ogłoszeniu konkursu, nauczyciele – opiekunowie zgłaszają do szkoły – organizatora uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Koordynator konkursu przekazuje zainteresowanym wskazówki merytoryczne potrzebne do wykonania właściwej pracy. Uczestnicy mają za zadania zrobienie wyklejanki z wielokątów foremnych w formacie min. A4, mogą pracować samodzielnie lub w parach. Przebieg pracy należy dokumentować wykonując zdjęcia kolejnych etapów. Uczestnicy i ich opiekunowie są w stałym kontakcie z organizatorem. Na koniec praca zostaje przekazana do szkoły organizatora i jury w ustalonym składzie, ocenia i przyznaje nagrody.

VI. Harmonogram Konkursu – Zgłaszanie szkół chętnych do udziału w konkursie, przekazanie list uczestników do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres email koordynatora kasiabobko609@gmail.com – Przekazanie materiałów konkursowych zgłoszonym uczestnikom do dnia 30 kwietnia 2021 r. – Przesyłanie zdjęć na adres mailowy koordynatora jako dowodu wykonywanej pracy do dnia 7 czerwca 2021 r. – Przekazanie prac do szkoły organizatora do dnia 7 czerwca 2021 r. – Ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2021 r.

VII. Zasady uczestnictwa w Konkursie – Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. – Uczestnik pracuje samodzielnie lub w parach i dokumentuje kolejne etapu pracy. – Nauczyciel – opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby praca uczniów podczas konkursu była uczciwa i rzetelna.

VIII. Nagrody • Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy potwierdzające udział. • Uczestnicy, które zdobędą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. • Wyniki konkursu będą także zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Nowotańcu. • Sponsorem nagród jest Fundacja mBanku.

IX. Postanowienia końcowe – Udział w konkursie jest bezpłatny. – Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły. – Przystępujący do konkursu uczeń akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. – Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. – W sytuacjach nieobjętych regulaminem wszelkie inne sprawy rozstrzygają organizatorzy konkursu.

źródło: Zespół Szkół w Nowotańcu

foto nagłówek: poglądowe

19-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)