REKLAMA

BRZOZÓW: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania (VIDEO, FOTO)

|

BRZOZÓW: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania (VIDEO, FOTO)

Rada Miejska w Brzozowie po zatwierdzeniu sprawozdania Burmistrza Brzozowa z wykonania budżetu gminy Brzozów oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym zaopiniowania wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019 oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa, jak również opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku ww. Komisji udzieliła Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało szesnastu radnych, przy trzech głosach przeciwnych oraz jednym wstrzymującym. Tym samym Burmistrz uzyskał aprobatę Rady Miejskiej dla podejmowanych działań i prowadzonej polityki finansowej gminy Brzozów.

Uchwalony przez Radę Miejską w Brzozowie budżet na rok 2019 uchwałą Nr IV/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. wyniósł, jak przybliżyła Skarbnik – Anna Konieczna po stronie dochodów 108 mln 856 tys. 464 zł, natomiast po stronie wydatków 107 mln 356 tys. 464 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 1 mln 500 tys. zł przeznaczona na sfinansowanie rozchodu budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Realizacja budżetu za rok 2019 po stronie dochodowej stanowiła kwotę 122 mln 699 tys. 85 zł i 89 gr, tj. 95,34% planu, natomiast po stronie wydatkowej 117 mln 724 tys. 36 zł i 28 gr – co wynosi 92,55% przyjętego planu.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium poprzedziła debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za rok 2019 podanego do publicznej wiadomości w dniu 22 lipca br., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Brzozów zakończona udzieleniem Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania, za którym opowiedziało się szesnastu radnych. Raport przedstawiony i omówiony w imieniu Burmistrza Brzozowa przez Sekretarza Waldemara Ocha obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i przyjętych uchwał organu stanowiącego.

W imieniu Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, który z ważnych przyczyn rodzinnych nie mógł uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej Sekretarz – Waldemar Och podziękował radnym za zaufanie wyrażone poprzez udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Podczas sesji Wysoka Rada podjęta także uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki: Nr 590/2 położonej w Turzym Polu, Nr 2926 w Brzozowie, Nr 7492 znajdującej się w miejscowości Stara Wieś oraz Nr 1110 zlokalizowanej w Przysietnicy zaprezentowane przez Mariusza Owoca – Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020-2040, a także podjęto jednogłośnie wprowadzoną do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu gminy Brzozów pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego w związku z budową chodnika w miejscowości Górki, które przedstawiła Skarbnik Anna Konieczna.

Wysoka Rada kolejno jednogłośnie dokonała zmiany uchwały własnej z dnia 29 maja br., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Brzozów, która, jak podkreślił Bogdan Błaż – Kierownik brzozowskiego MOPS związana jest z usunięciem zapisu dotyczącego zwolnienia z tytułu opłat za pobyt w schronisku, a następnie zmiany/uchylenia Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 8” obejmującego teren wysypiska odpadów komunalnych oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 9”.

Kolejne przyjęte przez Wysoką Radę jednogłośnie uchwały dotyczyły Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. Pierwsza z nich przedstawiona przez Wojciecha Kozubala – Zastępcę Kierownika SP ZOZ w Brzozowie związana była ze zmianą uchwały własnej z dnia 5 października 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, następne: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu za rok 2019. Wojciech Kozubal w związku z pytaniami ze strony radnych zwrócił uwagę na podjęte starania dotyczące przywrócenia lekarza do Punktu Lekarskiego w miejscowości Zmiennica. Nadmienił również, że aktualnie trwają prace nad modernizacją serwerowni, sieci teleinformatycznej i telefonicznej SP ZOZ, której niedoskonałości były w szczególności zauważalne podczas obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, podczas których pacjenci zmuszeni byli załatwiać sprawy w większości telefonicznie.

Radni zajęli również stanowisko w sprawie skargi na działalność sołtysa sołectwa Grabownica Starzeńska wniesionej dnia 23 czerwca br., oraz skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, które Wysoka Rada po analizie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej uznała za bezzasadne. Projekty uchwał oraz szczegółowe uzasadnienia w tych sprawach przedstawił Adam Pomykała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

W ramach wolnych wniosków kończących obrady sesji absolutoryjnej skupiono się w szczególności na sprawach: remontu i oddania do użytku ulicy Piastowej oraz Parkowej i Polnej, stawek opłat za kanalizację, bezpieczeństwa na drogach z naciskiem na organizację ruchu na moście koło zabytkowego kościoła w Humniskach, harmonogramu działań związanych z oddaniem do użytku sal gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu, rozważenia możliwości zadawania pytań przez mieszkańców w formie elektronicznej w związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, remontów cząstkowych dróg gminnych z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól uprawnych i budowy chodników.

Radni poprzez odśpiewanie hymnu narodowego na wniosek radnego Krzysztofa Bednarczyka uczcili także pamięć bohaterów w związku z 76. rocznicą Powstania Warszawskiego oraz 100. rocznicą wojny polsko – bolszewickiej.

31-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline